VVGZ Samen - Beleid sociaal veilige sportomgevingVVGZ wil ieder lid optimale mogelijkheden bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en (culturele) achtergrond. De zorg voor een sociaal veilige sportomgeving is daarin essentieel. 
 
Grensoverschrijdend gedrag komt helaas overal voor: op school, in de straat, thuis en op het werk. Ook bij een voetbalclub. Er zijn veel soorten van ongewenst gedrag: bijvoorbeeld agressie, bedreiging, belediging, mishandeling, pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie; het kwaadspreken over iemand zijn afkomst, huidskleur, geloof, of seksuele voorkeur. Daarom willen we binnen VVGZ zorgen dat een veilige omgeving optimaal wordt gewaarborgd. Hierbij hoort dat onze vereniging voorzorgsmaatregelen neemt om grensoverschrijdend gedrag, in alle verschijningsvormen, te voorkomen en voorbereid te zijn adequaat om te gaan met de gevolgen, in het geval we toch te maken krijgen met ongewenst gedrag. 
 
Bij VVGZ staat een ‘’sociaal veilige sportomgeving’’ vast op de agenda. Het bestuur heeft de intentie uitgesproken om op dit onderwerp beleid te voeren. Daarom hebben we als bestuur besloten een intentieverklaring te ondertekenen.  
 
Verder willen we de volgende voorzorgsmaatregelen nemen: 

- 1 opstellen omgangsregels binnen VVGZ (preventie) 

- 2 gedragsregels in de sport NOC NSF (preventie); 

- 3 bepalen beleid aannamebeleid en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (preventie). 

- 4 aanstellen vertrouwenscontactpersoon (hoe te handelen als …) 
 
Alle bestaande trainers, leiders, activiteitenbegeleiders, jeugdkader en alle andere vrijwilligers die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking zijn op de hoogte van deze maatregelen.  
Daarnaast zal met nieuwe vrijwilligers die onbekend zijn binnen de vereniging een kennismakingsgesprek worden gehouden. Tijdens dit gesprek zal gewezen worden op de maatregelen en zal de motivatie van de vrijwilliger worden besproken.  
 
Omgangsregels VVGZ in het kader van sociaal veilige sportomgeving (preventie) 

VVGZ verwacht dat de leden elkaar met respect benaderen en grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Om hier richting aan te geven zijn de volgende omgangsregels voor leden opgesteld: 

1. ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging. 
2. ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
3. ik val de ander niet lastig. 
4. ik berokken de ander geen schade. 
5. ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 
6. ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
7. ik negeer de ander niet. 
8. ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
9. ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee. 
10. ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 
11. ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 
12. ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 
13. als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. 
14. ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur. 
15. bovenstaande regels gelden ook bij communicatie via social media zoals Facebook, Whatsapp en Twitter. 
 
Gedragsregels in de sport NOC NSF (preventie) 
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toets voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. 
 
VVGZ gaat mee in de gedragsregels die zijn opgesteld door NOC*NSF. Daarmee wordt de eerste stap gezet in het beleid naar een sociaal veilige sportomgeving. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en maken deel uit van het tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. 
 
De gedragsregels vormen - aangevuld met de omgangsregels - een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders. Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport: 

1. de begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.   
2. de begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening. 
3. de begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter. 
4. seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
5. de begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
6. de begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook. 
7. de begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 
8. de begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige)sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 
9. de begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 
10. de begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. 
11. in die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen 
 
(‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011) 
 
Aannamebeleid en Verklaring omtrent gedrag (VOG)  
VVGZ vindt het belangrijk dat leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Word je vrijwilliger bij VVGZ, dan hanteert de vereniging het volgende stappenplan: 
• heb je belangstelling om vrijwilligerswerk te doen bij VVGZ, dan vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats met de desbetreffende coördinator. 
• eventueel worden referenties opgevraagd bij instanties e.d., waar voorheen (vrijwilligers)werkzaamheden zijn verricht. Uiteraard vindt dit alleen plaats na toestemming van de vrijwilliger. 
• de vrijwilliger wordt door de vereniging op de hoogte gesteld van de gedragsregels binnen de vereniging en ondertekend deze. 
• de vereniging vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. 
• de vrijwilliger wordt bij voorkeur lid van de KNVB of vult een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) in. 
• de vrijwilliger onderwerpt zich aan de bepalingen, die genoemd zijn in de statuten van de vereniging. 
 
Verklaring omtrent gedrag (VOG) 
Eén van de maatregelen die ter preventie genomen kunnen worden, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking. Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen. 
 
Voor wie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)? 
VVGZ heeft daarom besloten van alle reeds in functie zijnde en in de toekomst van alle nieuw aan te stellen trainers, leiders en vrijwilligers die in aanraking komen met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, een VOG te verlangen. Dat zijn bij ons dus trainers, leiders en coaches van jeugdteams, maar ook coördinatoren, scheidsrechters en bestuurders. 
 
Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)? 
Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team leiden bij een sportvereniging.  
 
Gratis VOG voor vrijwilligers in de sport! 
Het aanvragen van een VOG kost geld. Maar vrijwilligers in de sport, die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, komen in aanmerking voor een gratis VOG. Voorwaarde is dat de VOG digitaal moet worden aangevraagd. 
 
Hoe wordt een VOG digitaal aangevraagd? 
Om een VOG digitaal aan te vragen, moet iemand in het bezit zijn DigiD. Een DigiD is een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee als individu ingelogd kan worden op websites van de overheid om zaken te regelen. Heeft u nog geen DigiD? 
Dan kan dit worden aangevraagd via https://digid.nl/aanvragen. 
 
Daarnaast heeft VVGZ voor het invullen van de VOG van tevoren de volgende gegevens van de desbetreffende persoon nodig: 
- volledige naam 
- e-mailadres 
- geboortedatum 
 
VVGZ zet de eerste stap voor het verkrijgen van een VOG waarbij digitaal de bovengenoemde gegevens worden ingevuld van de vrijwilliger. Vervolgens ontvangt de vrijwilliger een e-mail met een link naar het aanvraagformulier. De vrijwilliger kan met zijn of haar DigiD inloggen en vult de benodigde gegevens aan. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag en na goedkeuring, ontvangt de vrijwilliger de VOG per post. De vrijwilliger overhandigt de VOG aan VVGZ. 
 
Vertrouwenscontactpersoon 
Ongewenst gedrag komt in de samenleving - en dus ook bij sportclubs - in alle vormen voor. Vanuit de overheid en NOC*NSF worden de sportclubs steeds meer verplicht om goede procedures op te stellen en leden de mogelijkheid te bieden om hun beklag te kunnen doen bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon. VVGZ wil een sociaal veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt en waar de leden met plezier voetballen. Ongewenste omgangsvormen komen overal voor en kunnen – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Bij ongewenste omgangsvormen kan je denken aan: 
- (cyber) pesten en treiteren 
- seksuele intimidatie 
- agressie en geweld 
- discriminatie 
- roddelen en negeren 
- machtsmisbruik 
 
Directe of indirecte uitlatingen of handelingen, die te maken hebben met geloof, levensovertuiging, seksuele geaardheid, sekse, ras, huidskleur of uiterlijk, die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag en die ongewenst en ongewild zijn. Wanneer is iets ongewenst of ongewild? Dat bepaal jij. Jij voelt, wanneer iets niet oké is. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste is, als diegene direct op zijn of haar gedrag, dat als ongewenst wordt ervaren, aangesproken wordt. Dit blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede, of wat dan ook, kunnen reden zijn, dat je het niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Iemand, die luistert. In eerste instantie zijn de leiders/trainer, commissielid of bestuurslid de aangewezen personen, waarbij gedrag kenbaar gemaakt kan worden.  
 
Hoe te handelen? 
Als je er moeite mee hebt om jouw probleem te vertellen aan iemand in je naaste omgeving, of aan je leider/trainer, commissielid of bestuurslid van de vereniging, dan kan je contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon, die geen verenigingslid is. Bij VVGZ is dit Iris van Helsdingen. 
 
Wat doet de vertrouwenspersoon?  
De vertrouwenscontactpersoon heeft in eerste instantie een klankbordfunctie, een luisterend oor. Biedt emotionele en praktische ondersteuning en draagt zorg voor de eerste opvang van een slachtoffer van ongewenste omgangsvormen. Zij kan advies geven in de richting van een mogelijke oplossing en ondersteuning geven bij het realiseren daarvan. Dit alles in overleg met het jou. Tevens kan je bij de vertrouwenscontactpersoon terecht als je vragen hebt over het beleid of als je twijfelt over ongewenste omgangsvormen. 
 
Wat doet de vertrouwenspersoon niet?  
De vertrouwenscontactpersoon doet niet aan waarheidsvinding. Zij zal dus niet onderzoeken, maar jou ondersteunen en een mogelijke te volgen route aangeven. De vertrouwenscontactpersoon neemt geen maatregelen tegen derden. Eventueel te nemen maatregelen worden, in samenspraak met het slachtoffer en de vertrouwenspersoon, genomen door de voorzitter van de vereniging. 

Vertrouwelijkheid
 
De vertrouwenscontactpersoon staat borg voor de vertrouwelijkheid en de geheimhouding. In overleg met jou is het mogelijk om een zaak, open of geanonimiseerd, te bespreken met de voorzitter van de vereniging. De voorzitter van de vereniging is de enige persoon, waarmee een zaak besproken wordt. Dit in het kader van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van het welzijn van de leden van de vereniging. 
 
Belangrijk:  

1. is er sprake van strafbare feiten c.q. handelingen, dan is de vertrouwenspersoon verplicht deze te melden bij de voorzitter van de vereniging. Deze zal, in samenspraak met jou, de zaak beoordelen en de eventueel te ondernemen actie met jou bespreken. 
 
2. klachten over seksueel misbruik (aanranding en verkrachting) worden  uitsluitend via de vertrouwenspersoon naar de daarvoor bestemde officiële instanties en de klachtencommissies van de KNVB of NOC*NSF. 
 
Voorwaarden voor de vereniging en medewerkers  
Eén van de voorwaarden die de overheid stelt en waar we als vereniging dus aan moeten voldoen, is het aanvragen en beheren van een Verklaring Omtrent Gedrag. Van elke medewerker (betaald of vrijwillig), voornamelijk voor hen die met minderjarigen werken. Dat zijn bij ons dus trainers, leiders en coaches van jeugdteams, maar ook coördinatoren, scheidsrechters en bestuurders. Alle medewerkers wordt gevraagd hieraan mee te werken. Maar het zijn niet alleen de zaken die minderjarigen aangaan, ook zaken van (verbaal) geweld of agressie bij volwassenen kunnen aangenomen worden. 
 
Meer weten? 
Het beleid ‘sociaal veilige sportomgeving’ van VVGZ is gebaseerd op richtlijnen van het NOCNSF. Voor meer informatie: www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag, of www.nocnsf.nl/vog. Binnen VVGZ kun je over ‘’beleid sociaal veilige sportomgeving’’ contact opnemen met Iris van Helsdingen (vertrouwenscontactpersoon@vvgz.nl), of Stefan de Waard.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!