Huishoudelijk reglement

Opgemaakt 2015

 
Artikel 1, algemene bepalingen

1.         De vereniging genaamd voetbalvereniging VVGZ hierna te noemen "de vereni­ging" is bij notariële akte opgericht op 14 juni 1930 en is gevestigd te Zwijndrecht

2.         Het huishoudelijk  reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte.

 

Artikel 2, leden

a.         De vereniging bestaat uit:

            - pupillen/mini

            - junioren

            - senioren

            - leden van verdienste

            - ereleden

b.         Mini pupillen zijn leden tot 6 jaar

c.         Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.

d.         Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

e.         Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

 

Artikel 3, leden van verdienste en ereleden

1.         Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere ver­diensten jegens de vereni­ging door het bestuur als zodanig zijn be­noemd.

            Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.

2.         Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene verga­dering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtin­gen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

            Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "ere­voorzitter" is verleend.

3.         Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoor­zit­ter worden benoemd door de algemene vergadering met ten­minste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 4, het lidmaatschap

1.         De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en onder­tekening van een door de secretaris te verstrekken aan­mel­dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboor­tedatum, tele­foonnummer, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laat­ste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegen­woordi­ger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier ver­strekte gegevens door deugde­lij­ke bewijzen worden ge­staafd.

2.         De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastge­steld.

3.         Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

 Leden die hun lidmaatschap opzeggen of de vereniging verlaten, en overschrijving wensen naar een andere vereniging dienen, voordat hieraan medewerking wordt verleend, aan hun financiële verplichting(en) te hebben voldaan. Ook wanneer in het bezit zijnde eigendommen van VVGZ niet zijn ingeleverd wordt geen medewerking verleend aan een overschrijving

 

Artikel 5, Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

1.         Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvan­gen.

2.         Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.

3.         Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenver­ga­deringen.

4.         Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

5.         Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.

6.         Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

7.         Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie.

8.         Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen com­mis­sies gegeven richtlijnen, bene­vens de voorschriften van de K.N.V.B.

Tevens:

Leden van achttien jaar en ouder leveren een bijdrage aan het goed functioneren van de

vereniging door middel van het vervullen van een vrijwilligersdienst. Het betreft diensten op het gebied van onderhoud, het verrichten van kantinediensten, schoonmaakwerkzaamheden en het (bege-)leiden van wedstrijden en/of trainingen en/of diensten, waar het bestuur om verzoekt.

Leden van dertien tot en met zeventien jaar worden geacht een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de vereniging door middel van het vervullen van een vrijwilligersdienst. Het betreft diensten op het gebied van assistentie bij pupillenwedstrijden, toernooien, jeugdactiviteiten en onderhoud.

Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van leden tot en met twaalf jaar worden geacht een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de vereniging door middel van het vervullen van een vrijwilligersdienst. Het betreft diensten op het gebied van begeleiding van activiteiten en het verrichten van kantinediensten.

 

Artikel 6, straffen

1.         In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

2.         Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.

3.         Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het begin­sel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begelei­der, verzor­ger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommis­sie van de KNVB. wordt afge­daan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

4.         Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffen­de lid een beroepsmoge­lijkheid bij de algemene vergadering van de vereni­ging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhan­gig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangete­kend schrij­ven te richten aan de secretaris van de vereni­ging.?

 

Artikel 7, clubkleuren

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

a. shirt: rood blauw

b. broek: wit

c. kousen: blauw

 

Artikel 8, bestuur

1.       Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een pen­ning­meester en tenminste 6 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.

2.       Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dien aan ­ga­ande in de statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:

          a.       de algemene leiding van zaken;

          b.       de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;

          c.       het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;

          d.       benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging.

3.       Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per maand volgens een vooraf vastge­steld rooster, met uitzondering van de maan­den juli en augustus. Daarenbo­ven verga­dert het be­stuur zo dikwijls als de voorzitter of tenmin­ste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het be­stuur zulks wensen.

4.       Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

5.       Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be­stuursleden aanwezig is. Over perso­nen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken monde­ling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerder­heid van geldige stemmen genomen.

         

Artikel 9, Bestuur

1.       De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring mede.

2.       Taken van de voorzitter:

          a.       geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;

          b.       is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurs­lid heeft overge­dragen.

3.       Taken van de secretaris:

          a.       voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken te bewaren.

          b.       heeft het beheer over het archief en is aan­sprakelijk voor goederen die hem van vereni­gingswege zijn toever­trouwd;

          c.       zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

          d.       zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvul­lin­gen in de statuten en reglementen;

          e.       houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de na­men en adres­sen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgeno­men.

4.       Taken van de penningmeester:

          a.       beheert de gelden van de vereniging;

          b.       zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den en draagt zorg voor alle door het be­stuur en de algeme­ne vergadering goedge­keurde uitgaven;

          c.       houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

          d.       voert de briefwisseling, voor zover deze be­trekking heeft op de uitvoe­ring van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde ta­ken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk­ken, is verplicht afschrif­ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking hebben­de ingekomen stukken te bewaren;

          e.       brengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het komende verenigings­jaar.

 

Artikel 10, bestuursverkiezing

1.       Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkie­zing af.

2.       De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaar­lijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.

          In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaat­stel­ling door stemge­rechtigde leden van de vereniging geopen­d te worden, met vermel­ding van de daaraan verbonden procedu­re.

3.       Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventu­eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

 

Artikel 13, kascommissie

1.       Conform artikel 12 van de statuten worden door de alge­mene ledenverga­de­ring de leden van de kascommissie be­noemd.

2.       De kascommissie bestaat uit drie leden en twee reserveleden.

3.       De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en beschei­den van de penning­meester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

4.       Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechar­geren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergade­ring. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.


Artikel 14, overige commissies 

1.       Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsor­ganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ont­slag van de leden ervan en de werkwij­ze van die commis­sies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetref­fende verenigingsorgaan. Verenigingsorga­nen zijn onder meer het bestuur,  jeugdbestuur en de com­missies.

2.       Aantal vaste commissies

          1. pupillencommissie

          2. juniorencommissie

          3. seniorencommissie

          4. technische commissie

          5. activiteitencommissie

          6. prcommissie

          7. barcommissie/kantine

          8. Beheer

 

3.       De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behou­dens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de op­dracht is vol­bracht of ingetrokken.

4.       Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastge­legd. Deze instructie wordt be­schouwd als een onlosma­kelijk deel van het huishou­delijk reglement.

5.       Elke commissie rappor­teert tenminste één keer per kalen­der­jaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het or­gaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.

6.       Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten­minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.

7.       Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbe­tref­fende commissie heeft ingesteld.

 

Artikel 16, contributie

1.       De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergade­ring jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

2.       Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

3.       Wanneer het lidmaatschap voor december wordt opgezegd betaald men half jaar contributie, opzegging na december betaling tot en met juni van een verenigings­jaar.

 

Artikel 17, Gedrag

 1. De indeling van leden over verschillende teams geschiedt onder verantwoording van bestuurslid voetbaltechnische zaken en bestuurslid jeugdvoetbal na voorafgaand overleg met de betreffende commissies c.q. teamleiding. De leden worden hiervan tijdig in kennis gesteld..
 2. Bij verhindering dient een speler zich minimaal vierentwintig uur voor aanvang van de wedstrijd, met opgaaf van redenen, af te melden bij desbetreffende teamleider en/of aanvoerder.
 3. Een afmelding voor een training dient te geschieden volgens een procedure die hiertoe in onderling overleg, tussen het betreffende team, teambegeleider en trainer, is opgesteld.
 4. Sancties naar aanleiding van overtredingen van lid 2 en 3 van dit artikel, worden opgelegd door de teamleiding in overleg met de wedstrijdsecretaris en zal dit worden gemeld aan de strafcommissie die zich hierover zal uitspreken.
 5. Bij wedstrijden zal ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het wedstrijdsecretariaat onder verantwoording van bestuurslid voetbaltechnische zaken en bestuurslid jeugdvoetbal. De leider is de eerst verantwoordelijke voor alles wat er rond de wedstrijd gebeurt en rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
 6. De spelers van een team zijn gehouden tijdens de wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en leider.
 7. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere verenigingen of personen georganiseerde wedstrijden.
 8. De behaalde prijzen, kampioenstitels of premies, door teams die de vereniging op enigerlei wijze vertegenwoordigen, komen aan de vereniging toe. Het team kan het bestuur verzoeken anders te handelen.
 9. De verkoop van alcoholhoudende drank in de kantine is, conform de geldende wetgeving, verboden aan personen beneden de zestien jaar.
 10. Het drinken van alcoholhoudende drank op de accommodatie van de vereniging, is voor leden beneden de zestien jaar verboden.
 11. Indien het gedrag daartoe aanleiding geeft kan een persoon het kopen en drinken van alcoholische drank worden ontzegd door een bestuurslid of een lid dat verantwoordelijk is voor de verstrekking van consumpties.
 12. Het schenken van alcoholhoudende drank zal tot twaalf uur ’s middags niet plaatsvinden. Het bestuur of een lid dat verantwoordelijk is voor de verstrekking van consumpties kan in voorkomende situaties hierover anders beslissen.
 13. Het gebruik van (soft)drugs is op onze accommodatie verboden.

 

Onbehoorlijk gedrag tijdens  de competitie, oefenwedstrijden en trainingen dienen binnen 24 uur door de leider en of trainer mondeling of schriftelijk aan het bestuur te worden gemeld. Ook een rode kaart die niet op het wedstrijdformulier wordt vermeld dient binnen 24 uur schriftelijk te worden aangemeld.

 

Artikel 18, gebouwen van de vereniging en gebruik

1.       De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

2.       Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toeganke­lijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.

3.       Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.

          Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige medede­ling aan de leden.

 

Toerekenbare schade aan gebouwen, materialen en installaties van de vereniging wordt door of voor rekening van de veroorzaker hersteld. Blijft de veroorzaker in gebreke, dan zal het bestuur de schade laten herstellen en de kosten verhalen op de veroorzaker.

Elk geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de desbetreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Elk lid is gehouden om de ter beschikking gestelde materialen te gebruiken zoals een goed lid betaamt. De teamleiding en trainers zien erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Materialen dienen door de leden na gebruik te worden opgeruimd. De teamleiding en trainers zien erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Na het gebruik van de kleedkamers is elk team verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van deze ruimtes. De teamleiding en trainers zien erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Consumpties in de kantine worden contant afgerekend.

Het bestuur is bevoegd voor één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, gedurende bepaalde tijden, beperkingen op te leggen aan de verkoop van alcoholhoudende drank en ten aanzien van het roken.

De accommodatie is tijdens door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden en bezoekers toegankelijk.

Het bestuur is bevoegd om de accommodatie van de vereniging voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdig mededeling aan de leden.

 

Artikel 19, wedstrijden

1.       De spelers zullen op een door het (afdelings)bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhinde­ring is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbe­treffende team.

2.       Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het jeugdbestuur. De leider is de eerst verantwoordelij­ke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het jeugdbestuur.

3.       Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorge­schreven kleding te verschijnen.

4.       De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrij­den te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoer­der en de leider.

5.       Het (afdelings)bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrij­den, waarvoor door de KNVB toestem­ming is verleend.

6.       Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wed­strijd vertegenwoordigen, geschiedt aanteke­ning in een daar­toe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premies zijn eigen­dom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

 

Artikel 20, representatie

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secreta­ris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

a       huwelijk van een lid;

b       geboorte zoon/dochter van een lid:

c        tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekte­duur;

d       tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het zie­ken­huis;

e        bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;

f         bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;

g       bij het 12 ½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;

h        overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

 

Artikel 21, Communicatiemiddelen

De vereniging beschikt over diverse communicatiemiddelen. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereni­ging in het algemeen niet schaden. De PR-commissie is verant­woorde­lijk voor het samenstel­len, verschijnen en verspreiden van de presentatiegids, webmaster is verantwoordelijk voor de website van VVGZ.

 

Artikel 23, sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. Er zijn verschillende vormen van sponsoring. Hiervoor kan men uitsluitend terecht bij de businessclub. Het aanmelden van een potentiële sponsor dient eveneens te geschieden bij de businessclub, die vervolgens in samenspraak met de aanmelder contact zal opnemen met de potentiële sponsor. Het sponsorcontract wordt opgemaakt door de businessclub i.s.m. met de penningmeester.

 

Artikel 22, wijziging van het huishoudelijk reglement

1.       Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

2.       Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra­gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergade­ring in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezon­den.

3.      Een besluit tot wijziging van het huishoudelijke reglement behoeft ten minste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 23, slotbepalingen

1.       Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

2.       Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.

          Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen na  de mededeling in de communicatiemiddelen die de vereniging beschikbaar heeft waarin de tekst van het regle­ment is opgeno­men.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging.

 

 

Namens het bestuur van de vereniging.

 

De voorzitter:                                                   De secretaris:

Marc Reijmers                                                  Anneke Goedegebuur

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!