• Aan alle leden van V.V.G.Z.

  Uitnodiging ledenvergadering

  Het dagelijks bestuur nodigt alle leden van V.V.G.Z. uit voor een te houden ledenvergadering op maandag 11 maart a.s. om 20.00 uur in de kantine. De voorzitter zal u allereerst welkom heten en de vergadering kort inleiden. Tijdens de vergadering worden onder andere het beleid en de financiën besproken.


  De agenda voor de vergadering:
  ● Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
  ● Jaarverslag van het bestuur;
  ● Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
  ● Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting;
  ● Vaststelling van de contributies;
  ● Vaststelling van de begroting;
  ● Benoeming bestuursleden;
  ● Rondvraag


  Wij zien jullie graag op maandag 11 maart in de kantine.
  Bestuur V.V.G.Z.